Regulamin

§ 1
Słownik pojęć
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://naturali.pl
Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego)
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odżywki i suplementy.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
Biuletyn – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.
§ 2
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail za pomocą formularza znajdującego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu.
Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz Zamówienia lub składając Zamówienie w inny sposób Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru. Oferta Kupującego jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący musi dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
§ 3
Składanie zamówień
Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie”).
Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem serwisu Sklepu, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru – potwierdzające przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru.
Niezbędnym warunkiem złożenia Zamówienia poprzez e-mail lub telefonicznie jest określenie przez Kupującego:
rodzaju Towaru oraz określenie cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują)
ilości zamawianych Towarów
pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz adres e-mail
informacji o formie płatności – gotówką przy odbiorze/za pobraniem lub przelewem
preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów
Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego poprzez e-mail lub telefonicznie, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
Składając Zamówienie poprzez e-mail lub telefonicznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem
Szczegółowe informacje o kanałach płatności zawarte są w zakładce płatności.
Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub pośrednictwem płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Sprzedaży, określonego zgodnie z §3 ust. 2 i 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Szczegółowe informacje o dostawie zawarte są w zakładce dostawa.
Sprzedawca umożliwia ponadto dostawę Towarów za granicę, realizowaną przez firmę kurierską. Koszt takiej przesyłki uzależniony jest od jej wagi, a nadto doliczany jest do ceny Towaru i ponoszony przez Kupującego. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce przesyłki zagraniczne.
§ 4
Realizacja Zamówień
Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza albo przy składaniu zamówienia e-mailem/telefonicznie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza lub niedostatecznego określenia danych w Zamówieniu e-mailem/telefonicznie Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem i za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
Termin dostawy Zamówienia na terenie Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych (najczęściej czas oczekiwania na dostawę to 2-3 dni robocze). Czas dostawy Zamówień zagranicznych wynosi z reguły od 5 do 10 dni roboczych.
W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca odpowiadać będzie wobec Kupującego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w tym zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.
Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez:
– firmę kurierską
– InPost
– Pocztę Polską
Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
§ 5
Rękojmia i gwarancja
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
Reklamacja może być złożona za pomocą formularza kontaktowego w zakładce “kontakt” na stronie sprzedawcy.
Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.
§ 6
Odstąpienie od umowy
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych Konsument wyraża zgodę za zwrot płatności na rachunek bankowy, którego numer zobowiązuje się podać na żądanie Sprzedawcy mające związek z odstąpieniem od umowy.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności
Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia lub też podając dane osobowe w inny sposób oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wypełniając ww. formularze lub podając dane w inny sposób Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
Zapisując się do Biuletynu w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach, i promocjach.
Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w Biuletynie wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy.
W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z Biuletynu.
Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Informacje w tym zakresie zawarte są w zakładce Polityka Prywatności.
§ 8
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu (zakładka Regulamin) i obowiązuje w niniejszej wersji od 07.06.2019 r.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu
przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail
dołączanie do przesyłek dowodu zakupu